Аудит

Банковское дело

БЖД

Бухгалтерский учет

Гражданская оборона

Информатика

История

Культурология

Логика

Маркетинг

Менеджмент

Охрана труда

Педагогика

Политология

Политэкономия

Право

Психология

Разное

Ревизия и контроль

Религиоведение

РПС

Социология

Статистика

Страховое дело

Туризм

Физическое воспитание

Философия

Финансы

Экология

Экономика

Эстетика

Політологія

Іщенко М .П. Політологія: Навчальний посібник. - Черкаси: Черкаський національний університет, 2004. - 388 с

ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА 6
Книга І. Політологія у вищій школі ( навчальна програма для денної, заочної, екстернатної та дистанційної форм навчання) 9
Частина перша. Гносеологічні аспекти політичної науки 12
Розділ І. Політологія як галузь наукового пізнання: об'єкт, етапи становлення та методологія 12

Частина друга. Владні суб'єктно-об'єктні відносини у політичному бутті 20
Розділ II. Політико-владні відносини, явища і процеси 20
Розділ III. Суб'єктно-об'єктна реальність політики 27
Частина третя. Полісистемно-функціональна природа політики 36
Розділ IV. Політична система суспільства: теорія і методологія інституціонально-функціонального пізнання 36
Розділ V. Духовно-політична підсистема суспільства 44
Розділ VI. Сучасна світова політична макросистема 52

Книга II. Навчально-методичні матеріали до лекцій і семінарів 61
Політологія у вищій школі ( робоча навчальна програма для денної форми навчання) 61
Політологія у вищій школі ( робоча навчальна програма для заочної форми навчання) 63

Частина перша. Гносеологічні аспекти політичної науки 65
Розділ І. Політологія як галузь наукового пізнання: об'єкт, етапи становлення та методологія 65
1.1. Політологія - наука і навчальна дисципліна. Об'єкт, предмет і методологія політичної науки 65
1.2. Історія політичних теорій Стародавнього світу і Середньовіччя 67
1.3. Генезис політології Нового часу та сучасності 69
1.4. Розвиток політичної науки в Україні 71
1.5. Наукове пізнання політики і політичне прогнозування 73

Частина друга. Владні суб'єктно-об'єктні відносини у політичному бутті 76
Розділ II. Політико-владні відносини, явища і процеси 76
II. 1. Політичні відносини 76
II. 2. Політична влада 78
II. 3. Політичне життя суспільства 80
II. 4. Політичний процес 82
II. 5. Політичний режим 84
II. 6. Сучасні політичні технології 86
Розділ III. Суб'єктно-об'єктна реальність політики 88
III. 1. Суб'єкти і об'єкти політики: загальнонауковий аналіз 88
III. 2. Людина у політичній життєдіяльності 90
III. 3. Політичні лідери і політичні еліти 92
III. 4. Соціальні групи як об'єкти і суб'єкти політичної діяльності 94
III. 5. Політики, управлінці - суб'єкти влади 96
III. 6. Суспільна поведінка суб'єктів політики і політичний порядок 98

Частина третя. Полісистемно-функціональна природа політики 101
Розділ IV. Політична система суспільства: теорія і методологія шституціонально-функіпонального пізнання 101
IV. 1. Політична система суспільства 101
IV. 2. Держава у політичній системі суспільства. 103
IV. 3. Національно-політичні інституції і етнонаціональна політика 105
IV, 4. Громадянське суспільство 107
1IV. 5. Політичні партії, суспільно-громадські організації та рухи 110
IV. 6. Демократія як спосіб функціонування політичної системи суспільства 112
Розділ V. Духовно-політична підсистема суспільства 114
V. 1. Політична свідомість 114
V. 2. Морально-правові основи політики 116
V. 3. Релігійно-духовні пріоритети у політиці 118
V. 4. Політична ідеологія 120
V. 5. Інформаційна технологія і політична компетентність особистості 122
V. 6. Політична культура 124
Розділ VI. Сучасна світова політична макросистема 126
VI. 1. Еволюція світової політичної макросистеми у вимірах історії 126
VI. 2. Зовнішня політика та її роль у світовій політиці 128
VI. 3. Політичні парадигми і вектори міжнародних відносин 130
VI. 4. Політичне регулювання міжнародних конфліктів 132
VI. 5. Політика України в макросистемі сучасного світоустрою 134
VI. 6. Футурологічні моделі світу і перспективи майбутніх цивілізацій 136

Книга III. Навчально-наукові матеріали до самостійної і аудиторної роботи студентів 139
III. 1. Специфіка предмету і методології політичної науки 140
III. 2. Оновлення, модернізація і диверсифікація форм і методів вивчення політології 149
III. 3. Сутність політичної влади та конституційні норми її регулювання 155
III. 4. Сутність і соціально-політичні пріоритети людського життя 162
III. 5. Управління - необхідний елемент сучасних політичних технологій 175
III. 6. Політичні проблеми соціального становлення особистості 184
III. 7. Роль еліти в суспільно-політичному житті 191
III. 8. Діяльність соціальних і політичних інститутів на захист людини 196
III. 9. Новітні тенденції розвитку політичної системи українського суспільства 201
III. 10. Устрій і розвиток держави в контексті трансформаційних процесів в Україні 206
III. 11. Коеволюція соціальної держави та громадянського суспільства 216
III. 12. Сутність, інститути та шляхи становлення громадянського суспільства 223
III. 13. Стан і проблеми молодіжної політики в Україні 229
III. 14. Пріоритети людинознавчої компетентності спеціаліста, керівника, політика 238
III. 15. Основні політичні вектори становлення глобальної макроетносоціосистеми людства 246
III. 1.6. Проблеми конфліктів, миру і війни у розвитку сучасної цивілізації 251
III. 17. Україна в контексті європейських і світових пріоритетів розвитку та глобальних політичних трансформацій 257
Книга IV. Основоположні навчально-довідкові матеріали для студентів 268

Скачать
Данный учебник заархивирован архиватором RAR, архив под паролем, для получения пароля вам нужно оплатить 15 грн. на моб. тел. (Киевстар) 8-096-909-21-24.
После оплаты выслать смс с номером книжки: 0048. На протяжении 10 минут вы получите на ваш номер телефона смс-ку с паролем на архив.
 

Относительно авторства книг:

  Мы не претендуем на авторство книг.

  Все книги принадлежат их авторам.

  Все книги предназначены для ознакомления.

  Скачивая книгу Вы обязуетесь ее в течении суток удалить.

  Книги сохранены в формате Word 2003.

  Заархивированы архиватором RAR.

  Все книги содержат форматирование точно как в оригинале. 

© 2007 www.reddiplom.org Электронные учебники